Ogłoszenie

Nr sprawy  MOS/A/26.1.12.2020

 

Opis przedmiotu zamówienia -  świadczenie usługi żywienia wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z dzierżawą kuchni w 2021 roku

 

Kod  CPV: 55523100-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych

 

I. Informacje ogólne

 

Tryb  udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie art. 138o. Udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości do 750 000 euro ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych.Zamawiający:

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce

ul. Wróblewskiego 5

76-270 Ustka

strona http://www.mos.ustka.pl/, http://bursa_ustka.infocity.pl/ 

e-mail mos@mos.ustka.pl 

telefon/fax. :(59) 814-40-49/ (59) 814-74-61

godziny urzędowania: 7.30 – 15.30

 

II.  Przedmiot zamówienia.

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, sporządzanie i podawanie posiłków wychowankom przebywającym w internacie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce przez 7 dni w tygodniu w okresie od 18.01. 2021 r. do 23.12.2021 r. 

Przyjmujący zamówienie (wykonawca) będzie przygotowywał i gotował w dzierżawionej kuchni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce (dalej: Ośrodka)                          4 posiłki w ciągu dnia dla faktycznie przebywających w danym dniu wychowanków internatu Ośrodka, tj. śniadanie, II –śniadanie, obiad, kolację. Posiłki będą podawane w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym odpowiednio do organizacji pracy placówki na podstawie list obecności  podopiecznych Ośrodka, które Zamawiający dostarczy Wykonawcy. 

llość osób korzystających z całodziennychposiłków dziennie –  45 wychowanków  przebywających w internacie z wyłączeniem ferii zimowych, przerw świątecznych, planowanych urlopowań oraz usprawiedliwionych nieobecności  np. choroba,   o których Wykonawca będzie każdorazowo informowany na 1 dzień przed realizacją. Zamawiający będzie obciążony kosztami (wsad do kotła i koszt przygotowania posiłków) tylko za faktycznie wydane posiłki wychowankom przebywającym w internacie Ośrodka  . 

Szacunkowa ilość posiłków całodziennych objęta zamówieniem wynosi 10350 osobodni – tj. 4 posiłki dziennie dla 45 osób w okresie od 18.01.2021 r.  do 23.12.2020 (230 dni). Szacuje się 80 %  frekwencję uczniów.

Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania tylko takich środków spożywczych, które spełniają wymagania ustalone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r.    w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży   w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych  jednostkach (Dz.U. poz. 1154).

Posiłki powinny pokrywać całodobowe zapotrzebowanie na kalorie i podstawowe składniki odżywcze tj. białka z przewagą pochodzenia zwierzęcego, tłuszcze, witaminy oraz sole mineralne. Wartość kaloryczna posiłku powinna być dostosowana do wieku ucznia.

Wykonawca zapewni posiłki przygotowywane na bieżąco, wyłącznie z produktów pierwszej jakości i świeżych(w szczególności warzyw i owoców), zgodnie z zasadami HACCP.

Wykonawca nie będzie stosował dodatkowych preparatów zastępczych oraz substancji konserwujących, zagęszczających, barwionych lub sztucznie aromatyzowanych, w szczególności: preparatów typu instant oraz gotowych produktów (np. pierogi mrożone, klopsy, gołąbki itp.) Wykonawca używać będzie wyłącznie masła świeżego lub margaryny  oraz serów a nie produktów seropodobnych. Ponadto zapewni wędliny wysokiej jakości  i mięso mechanicznie nieodkostnione. Zakupu produktów potrzebnych do sporządzania posiłków dokonuje Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt .

Zamawiający wymaga uwzględnienia indywidualnych diet eliminacyjnych dla dzieci alergicznych, z nietolerancją pokarmową w tym: dzieci z cukrzycą, dzieci z nietolerancją na gluten i laktozę.

Posiłki muszą być estetycznie podane . 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

Przygotowane posiłki będą przed wydaniem z kuchni, sprawdzane pod względem jakościowym i ilościowym przez upoważnione przez Wykonawcę osoby. Kontrola będzie obejmowała:

Zakwestionowane przez Zamawiającego posiłki pod względem ilości i jakości podlegają wymianie na koszt wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania jadłospisów  na okres 10 dni żywieniowych, zawierający m. in. dane o kaloryczności posiłku, składzie, gramaturze. Jadłospis powinien być układany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. Jadłospisy powinny być urozmaicone pod względem doboru produktów i technik kulinarnych, uwzględniać sezonowość oraz zawierać wszystkie zamawiane diety.

Dekadowy jadłospis powinien być przedstawiany każdorazowo z 2-dniowym wyprzedzeniem, do akceptacji Zamawiającego. O ewentualnych zmianach w jadłospisie należy niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. 

Do obowiązków Wykonawcy (na koszt wykonawcy) należy również:

Osoby zatrudnione przy przygotowywaniu i podawaniu posiłków muszą posiadać odpowiednie zaświadczenie dokumentujące dopuszczenie tych osób do pracy przy żywieniu zbiorowym. Zamawiający oczekuje wykazu personelu wraz z oświadczeniem o posiadaniu aktualnych badań sanitarno - epidemiologicznych oraz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy. Wykonawca będzie dbał o estetyczny wygląd zatrudnionego personelu, czystość i bezpieczne użytkowanie urządzeń gastronomicznych, zastawy stołowej  i  pomieszczeń . 

 

 1. Dane ogólne o przedmiocie dzierżawy. 

 

a) Wykonawca dzierżawi od Zamawiającego kuchnię wraz zapleczem o powierzchni łącznej 185 m² wraz z wyposażeniem. 

Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń kształtuje się następująco:

- pomieszczenie kuchenne – 50 m², 

- pomieszczenia pomocnicze: zmywalnia naczyń, zmywalnia sprzętu gastronomicznego, magazyny, obieralnia, szatnia, wc dla personelu – 135 m²

 

b) Przykładowe urządzenia i sprzęt znajdujący się w dzierżawionych pomieszczeniach:

 

 

c) Miesięczny czynsz dzierżawny za  pomieszczenia kuchenne  i wyposażenie wynosić będzie 

   1.000 zł ( brutto ).

 

d) Zamawiający wyraża zgodę na korzystanie przez Wykonawcę z dzierżawionych pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem na potrzeby własne w okresie każdorazowo ustalonym z Zamawiającym. Istnieje możliwość oglądania pomieszczeń na 1 tydzień przed składaniem ofert.

 

e) Media (zimna i ciepła woda, ścieki, energia elektryczna) rozliczane będą przez Zamawiającego  na podstawie ustalonych ryczałtów, natomiast za utylizację odpadów stałych Wykonawca będzie rozliczał się bezpośrednio z odbiorcą odpadów na podstawie odrębnej umowy. Umowę należy przedłożyć Zamawiającemu do wglądu najpóźniej do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi żywienia wychowanków MOS tj. 18.01.2021 r.. Obciążenie za gaz nastąpi na podstawie rzeczywistego zużycia

 

Opłaty za media: 

- koszt zużycia  gazu – według rzeczywistego zużycia - na podstawie wskazań licznika;

- koszt energii elektrycznej - według ryczałtu miesięcznego – wys. 265,07 zł

- koszt usuwania odpadów komunalnych (stałych) – umowa zawarta przez Wykonawcę z odbiorcą odpadów; 

- koszt zużycia zimnej i ciepłej wody oraz ścieków - według ryczałtu miesięcznego - wys. 198,76 zł

Powyższe wydatki zostaną uregulowane przez Wykonawcę po wystawieniu przez Zamawiającego faktury (nie dotyczy kosztów usuwania odpadów).

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają niżej wymienione warunki:

 

 

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, oświadczeń czy pełnomocnictw lub nie spełni jednego bądź więcej warunków, jego oferta zostanie odrzucona.

 

 1. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę 

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, co najmniej 2 osób wykonujących czynności związane z przedmiotem zamówienia, polegające na przygotowywaniu i podawaniu posiłków.

Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy do przedłożenia oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie co najmniej dwóch osób na umowę o pracę,                 a następnie zgodnie z § 10 ust. 4 umowy na każde żądanie zamawiającego do przedłożenia              w terminie 2 dni roboczych od wezwania oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie ich na umowę o pracę. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez wykonawcę faktu zatrudnienia osób na umowę o pracę.

Z tytułu zwłoki w udzieleniu odpowiedzi na wezwanie Zamawiający nałoży na wykonawcę karę umowną w wysokości 0,1 % wartości wykonania całego zamówienia brutto, wskazanej w §1 ust. 3 umowy za każdy dzień zwłoki. 

W przypadku wątpliwości, czy osoby realizujące zamówienie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, Zamawiający powiadomi właściwy inspektorat pracy, celem przeprowadzenia czynności kontrolnych.

 

 1.  Sposób porozumiewania się oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą e-maila (którego odbiór zostanie niezwłocznie potwierdzony w tej samej formie). 

      

 1. Treści oświadczeń, zapytań, zawiadomień, zmiany ogłoszenia oraz odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

 2. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 

 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

 4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął  termin składania ofert.

 

 1. Osoba uprawniona do kontaktu  z Wykonawcami:

Łukasz Stanisławski lub Małgorzata Duda - Banach, telefon/fax.: 

(59) 814 40 49/(59) 814 74 61 w godz. od 09.00 do godz.13.00 (w dni robocze - od poniedziałku do piątku) 

e- mail : mos@mos.ustka.pl

 

 1. Termin związania ofertą

 

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może to zrobić tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą. 

 

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałych wymaganych dokumentów:

 

 1. Załącznik nr 1- Wypełniony i podpisany formularz oferty.

 2. kserokopia (potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem) aktualnej (opłaconej) polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności – na kwotę minimum 200.000,00 zł ( dwieście tysięcy zł).

 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.
  1 ustawy PZP.

 4. Załącznik nr 4- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

 5. Załącznik nr 5 – Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia.

 

8. Opis sposobu przygotowania oferty.

 

 1. Oferta powinna być sporządzona w oparciu o wzór formularza oferty stanowiący załącznik nr 1.

 2. Do oferty powinny być dołączone wszystkie wymagane dokumenty, wymienione
  w pkt. 7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałych wymaganych dokumentów.

 3. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika
  z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

 4. Wszystkie kartki oferty powinny być ponumerowane kolejnymi numerami oraz trwale spięte. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

 5. Wykonawca powinien złożyć ofertę w zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować na adres Zamawiającego z zaznaczeniem:

 

"Świadczenie usługi żywienia wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Ustce z dzierżawą kuchni w 2021 r.”.

 

    nie otwierać przed  22.12.2020 r.  Godz. 10:15”. 

 

 1. Na kopercie należy umieścić adres i nazwę Wykonawcy.

 

 1. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być przygotowane, opieczętowane i oznaczone jak w pkt. 5 , a koperta dodatkowo oznaczona określeniem "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". Wykonawca nie może wycofywać i dokonywać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

 2. Dokumenty, które zostały złożone razem z ofertą złożoną do terminu składania ofert zatrzymuje Zamawiający.9. Miejsce oraz termin składania i sposobu otwarcia ofert.

 

 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie lub nadesłać pocztą w zamkniętej kopercie                    do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce, ul. Wróblewskiego 5, 76-270 Ustka
  nie później niż do dnia  22.12.2020 r. do godz. 10.00.

 2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania.

 3. Otwarcie ofert nastąpi dnia  22.12.2020 r. o godz.10:15 w siedzibie Zamawiającego
  w MOS w Ustce, ul. Wróblewskiego 5. 

 

10. Opis sposobu obliczenia ceny

 

 1. Podana w ofercie cena ofertowa  będzie uwzględniała wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować będzie wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu  zamówienia.

 2. Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z właściwym podatkiem VAT
  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku pomnożoną przez 80%.

 3. Sposób zapłaty i dokonania rozliczeń za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze  umowy stanowiącym załącznik nr 2.

11. Ocena oferty

 

 1. Zamawiający w pierwszej kolejności oceni, czy Wykonawcy, którzy złożyli oferty nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a następnie oceni czy oferty nie podlegają odrzuceniu.

 

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

 

a)cena oferty - 60%  

 

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:

 

        Najniższa cena ofertowa brutto

-----------------------------------------  x 100 x 60%

   Cena brutto badanej oferty

 

b)termin płatności – 40%

 

W przedziale od 14 dni minimum do 30 dni maximum.

Oferta z zaoferowanym maksymalnym terminem płatności tj. 30 dni otrzyma 40 punktów. Oferty z krótszym terminem płatności proporcjonalnie mniej, według formuły:

 

Termin płatności oferty badanej

----------------------------------------- x100 x40%

Termin płatności maksymalny

 

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert nieodrzuconych - ważnych,  zawierająca najwyższą liczbę punktów 

 2. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

 3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 4. Zamawiający może żądać od Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń i dokumentów. 

 5. Oferta zostanie odrzucona, gdy:12. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 1. Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

 2. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informację o nieudzieleniu zamówienia.

 

13.Klauzula informacyjna dotycząca stosowania RODO:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce ul. Wróblewskiego 5, 76-270 Ustka

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Jerzym Krauczunasem możliwy jest pod numerem tel.: 59 8418557  lub adresem email: oin@powiat.slupsk.pl;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1  RODO
  w celu związanym z postępowaniem prowadzonym na udzielenie zamówienia na  „Świadczenie usługi żywienia wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z dzierżawą kuchni w 2021 r.”.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

 5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

 6. posiada Pani/Pan:

nie przysługuje Pani/Panu:

 

Załączniki:

 

 1. Załącznik nr 1- Formularz oferty.

 2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy.

 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

 4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

 5. Załącznik nr 5 – Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia.


 Ustka , 14.12.2020 r.

 

Załączniki:

 • img20201214_10191256.pdf 
 • Załącznik nr 1. Formularz ofertowy 2021.pdf 
 • Załącznik nr 2. Wzór umowy.pdf 
 • Załącznik nr 3.Oświadczenie z art.22.pdf 
 • Załącznik nr 4.Oświadczenie z art.24.pdf 
 • Załącznik nr 5.Wykaz osób.pdf